Výsledky
E-shop
0 ks
0 Kč

Propozice

MTB RALLY 2018

Propozice

I. Obecná ustanovení

 1. Oficiální název závodu: MTB RALLY 2018. Dále jen jako „závod“.
 2. Závod – Veřejný trénink je vypsán jako samostatný podnik v disciplíně „navigační MTB RALLY“. Výsledky závodu se nezapočítávají do pořadí žádného seriálu závodů.
 3. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority.

II. Termín a místo konání

 1. Dvoudenní závod ve dnech 7.9.2018 a 8.9.2018
 2. Místem konání je Svébohov – Zábřeh na Moravě a jeho okolí

III. Registrace

 1. Přihlášení k závodu je možné výhradně online prostřednictvím registračního formuláře na
  webových stránkách mtbrally.cz
 2. Přihlašování začíná dne 26.6.2018 ve 12:00. Přihlašování končí naplněním limitu pro počet účastníků, nejpozději 20.8.2018 ve 12:00.
 3. Dodatečné přihlášení v místě závodu je dovoleno, nicméně do maximálního limitu závodících a bez garance na účasti.
 4. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelně upevněným na kole.
 5. Poplatky a platby
 6. Startovné při online registraci pro účastníky ve věku od 15 let včetně činí 450 Kč.
  Startovné na místě činí 600 Kč.

  2. Startovné pro účastníky ve věku do 14 let včetně je zdarma.

  3. Startovné se hradí prostřednictvím bankovního převodu při online registraci, nebo na místě.

IV. Kategorie

 1. Závod se vypisuje pro kategorie:

         1.1. Muži MTB (bez omezení věku)
         1.2. Ženy MTB (bez omezení věku)
         1.3. Muži eMTB SuperStock (bez  omezení věku)
         1.4. Ženy eMTB SuperStock (bez  omezení věku)
         1.5. eMTB OPEN (bez omezení věku)
         1.6. EV bike EXTREME

 1. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu
  přihlášených závodníků budou tito zařazeni do vyšší, či povahou podobné kategorie.
 2. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit při prezentaci v den závodu písemný souhlas rodičů nebo zmocněného zástupce obsahující jeho jméno, adresu bydliště, číslo osobního dokladu a podpis.

V. Program

 1. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených
  změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce - Rozpravě před startem závodu a/nebo prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů.
 2. Časový plán:

Pátek 7.8. 2018:
12:00 – Otevření areálu - DEPO
15:00 – 18:00 Prezentace - REGISTRACE
18:30 – 19:00 ROZPRAVA - Schůzka se závodníky – Roadbook trénink
20:30 Start 1. závodníka Noční PROLOG (není povinný) – minimální počet účastníků 10
22:30 – Vyhlášení výsledku PROLOG

Neděle 6.5. 2018:
07:30 – 10:00 Prezentace - REGISTRACE
10:00 – 10:30 ROZPRAVA - Schůzka se závodníky – Roadbook trénink
11:30   START oficiálního závodu – 1. Závodník
18:00   Oficiální výsledky a předávací ceremoniál

VI. Odměny a předávací ceremoniál

 1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.

  2. Předání věcných cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.

  3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na věcné ceny nárok, s
  výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.

VII. Startovní čísla

 1. Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení.

  2. Závodník obdrží při prezentaci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem.

VII. Průběh závodu a trať

 1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati.
 2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.
 3. Pokud pořadatel neurčí před startem závodu jinak, Závod se jede jakou dvou etapový. První etapa je vyhlášená jako noční a je nepovinná. Výsledky první noční etapy se nezapočítávají do celkových oficiálních výsledku. Druhá oficiální etapa je vypsaná jako denní a s rychlostní zkouškou v celé její delce.
 4. RZ jsou převážně mix lesních cest, trailů s výjezdy i sjezdy, s různou mírou obtížností. Dále se  
  budete také pohybovat po silničních komunikacích po nezbytně nutnou dobu přejezdu.
 5. Pořadatel stanoví časový limit pro absolvování celé trati a před startem závodu s ním seznámí závodníky. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit v případě, že více než 20% závodníků překročilo původně stanovený limit.
 6. Závod začíná pokynem pořadatele ke startu do rychlostní zkoušky.
 7. Do rychlostní zkoušky startují závodníci z pořadatelem určeného místa dle startovní listiny ve skupinách, či jednotlivě. Každé 3 minuty startuje skupina 3 závodníků seřazených podle startovních čísel, nebo v sekvenci 2 minut mezi jednotlivými závodníky. Mezi jednotlivé vypsané kategorie může být před startem vložen delší balanční časový interval. S principem startovní procedury budete seznámeni bezprostředně před startem během rozpravy.
 8. Startovní listiny sestaví pořadatel na základě rozdělení závodníků do jednotlivých kategorií.
 9. Pořadí v závodě je určeno součtem časů a případných časových penalizací během rychlostní zkoušky.
 10. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit.
 11. Trať není vyznačená a jede se pouze na oči. Navigovat se budete pomocí speciálního software nainstalovaným na vašem mobilním zařízení. Pokud závodník vybočí z trati, musí se na trať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře. Na trati budou umístěny kontrolní body pořadatele, které je nutno všechny projet, tzv. CHECKPOINT ( dále jen CP) nebo skryté kontrolní body SECRET CHECKPOINT (dále jen SCP). Při dosažení CP či SCP Vám bude do vaši timeKarty zapsán průjezd a čas. Neprojetí CP či SCP je potrestáno časovou penalizací.
 12. Závodník je odpovědný za to, že se bude držet oficiálně zapsané trasy v ROADBOOKu a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil.
 13. Tratě jednotlivých kategorií se mohou lišit a i křížit. Proto je nutné dbát navigačních pokynu v ROADBOOKu.
 14. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje Pořadatel.

VIII. Povinná výbava

 1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět žádné výměny jednotlivých součástí. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze sám. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo pomoc jiného závodníka.
 2. Povinná výbava:

2.1. Přilba certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus
2.2. Mobilní zařízení s instalací navigačního software.
2.3. Jednu až dvě nabité mobilní powerbanky vč. Propojovacího kabelu dostatečné kapacity.
2.4. Výkonný světlomet pro noční RZ

 1. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celou dobu závodu.
 2. Doporučená výbava:

4.1. Přilba s chráničem obličeje certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus
4.2. Brýle pro cyklistiku nebo motorismus
4.3. Rukavice s dlouhými prsty
4.4. Chránič krční páteře
4.5. Chrániče loktů a předloktí
4.6. Chrániče kolen a holení
4.7. Náhradní eMTB akumulátor, či nabíjecí zařízení.

IX. Porušení pravidel a penalizace

 1. Závodník porušuje pravidla:

1.1. v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
1.2. případě zkrácení trasy, neprojetí CP či SCP, a využití cizí pomoci a to i mechanické s jiného závodníka.
1.3. v případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
1.4. při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla. Nedodržení povinné výbavy má za následek diskvalifikaci ze závodu.
1.5. v případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA). Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku

 1. Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat odpadky je povoleno pouze v místech občerstvovacích stanic.
 2. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadateli.
 3. Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat loga sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se trestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelné po dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník povinen neprodleně informovat pořadatele.
 4. Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel:

5.1. slovní napomenutí
5.2. časová penalizace
5.3. diskvalifikace

 1. O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informuje závodníka ředitel závodu nebo pořadatel.
 2. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

X. Protesty

 1. Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a to v den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

XI. Pojištění a zodpovědnost

 1. Každý závodník se závodu MTB RALLY 2018 účastní na vlastní riziko, což stvrzuje svým přihlášením do závodu prostřednictvím internetových stránek www.mtbrally.cz/registrace, nebo během registrace na místě.
 2. Každý závodním před závodem vyplní a vlastnoručně podepíše Prohlášení o odpovědnosti. Toto potvrzení bude k dispozici v den a místě registrace - akreditace do závodu MTB RALLY 2018.

XII. Bezpečnost

 1. Každý závodník se v průběhu závodu musí chovat tak, aby neohrozil zdraví či majetek svůj, nebo třetich osob.
 2. Každy závodník je plně zodpovědny za své chování a případné ujmy na zrdaví, či majetku svého, nebo třetích osob.
 3. Každý závodník musí mít sjednáno platné zdravotní, či úrazové pojištění.
 4. Každý závodník, trvalým pobytem mimo ČR, musí mít po dobu konání závodu sjednáno platné úrazové pojištění, bez vyjímky pro organizované sportovní soutěže pro území České republiky.
 5. Pořadatel není povinem kontrolovat platnost výše požadovaných pojištění.
 6. Každý závodník musí mít ve svem mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci ZACHRANKA a použit ji pouze v nezbytně nutném případě.
 7. Každy závodník, ne povinen okamžitě přerušit závod, pokud na trase potká jiného závodníka, který v důsledku zranění není schopen dále pokračovat a poskytnut mu první pomoc, či jinou asistenci.
 8. Výše uvedený bod je nutno okamžitě hlásit pořadateli závodu na tel. číslo uvedený na SOS kartě.
 9. V případě ztráty GSM signálu, zůstane závodník u zraněné osoby a další závodník jedoucí za nimi, pokračuje na nejbližší místo na trase, kde je GSM signál a nahlásí pozici zraněné osoby pořadateli, na tel číslo uvedené v SOS kartě.
 10. Každý závodník souhlasí, že mu v případě nutnosti bude zavolána rychlá zdravotní pomoc.

XII. Ostatní ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.
 2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů pořadatele se považují za oficiální.
 3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníků velké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornému vyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmí účastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, z důvodu které by jeho účast v závodu představovala zdravotní riziko.
 4. Zdravotnický dozor zajišťuje MUDr. Kristýna Novotná
 5. Závody se jedou za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodníkům se doporučuje zřízení úrazového pojištění.
 6. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.
 7. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatnou základní technickou servisní podporu.
 8. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.
 9. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky. Pro kontakty a informace o ubytovacích kapacitách navštivte oficiální komunikační kanály pořadatele.

XIII. Pořadatel

 1. Pořadatel :
  FENIX solutions s.r.o., Albrechtická 121, 79401 Krnov IČ: 60776544 DIČ: CZ60776544
 2. Kontaktní osoba:
  Vlastimil Tošenovský, Tel: +420602742797, email: vlastimil.tosenovsky@gmail.com
 3. Ředitel závodu:
  Vlastimil Tošenovský

Co nového?

/admin/upload/ModuleNews/6/mtb-rally-2018-start-sign_small.png

Registrace MTB RALLY 2018

Oficiální registrace na MTB RALLY 2018 zahájená a končí 20.8.2018

více
/admin/upload/ModuleNews/5/img-1672_small.jpg

Závod MTBR2017 je za námi...

Podrobnější informace po záložkou MTB RALLY 2017

více
/admin/upload/ModuleNews/4/iphone_small.jpg

Aplikace pro iOS hotová

Dobrá zpráva pro majitelé mobilních zařízení APPLE. APPka pro iOS je hotová.

více